top of page
projekt_sekelskifteshus total ombyggnad 1.jpg

Anlita arkitekt

Uppstart

Vi brukar starta med ett möte på vårt kontor. Detta möte brukar ta drygt en timme i anspråk, och då får ni information om hur vi går tillväga som arkitekter i vårt arbete.

Vi går igenom era idéer och visioner för projektet, tittar på inspirationsbilder, diskuterar projektets genomförbarhet och eventuella detaljplanebestämmelser för den specifika fastigheten. Första mötet på vårt kontor är kostnadsfritt. Om ni föredrar rådgivning på plats är även detta möjligt - vi debiterar då en fast uppstartsavgift (restid max 1 timme inom Stockholm). 

 

Offert och projektupplägg

Efter det första mötet återkommer vi med ett kostnads- och momentförslag för vårt arbete, vilket vi avser att arbeta utifrån som en preliminär projektplan. Vanligtvis sätter vi samman en offert för exempelvis skissförslag och bygglovhandling, bygghandling m.m. med viss reservation för att skisstid kan variera. Vi brukar utgå från liknande projekt för att fastställa tidsåtgång.

 

När offerten bekräftats är det brukligt att vi kontaktar kommunen för att säkerställa projektets genomförbarhet avseende platsspecifika bestämmelser och generellt regelverk.

Vi träffas även på plats för att gemensamt titta på fastighetens förutsättningar (tomt, hus, närområde), väderstreck och även diskutera de specifika önskemål man kan tänkas ha.

 

Därefter sätter vi igång med att skissa om beställaren har gett sitt godkännande.

 

Skiss - idéer och utkast

Vårt skissarbete börjar med en skiss utifrån det ritningsunderlag och eventuellt andra handlingar som vi erhållit.  Vid om - och tillbyggnadsprojekt ritar vi först upp befintligt hus – en så kallad relationshandling.

 

Vi besöker fastigheten och analyserar dess förutsättningar - väderstreck, utsikt, terräng m.m. Den konceptuella idén förfinas. Därefter tar vi fram ett eller flera skissalternativ i form av skisser, modeller och 3D-modeller (vid förfrågan) med kontinuerliga avstämningar 

med er beställare via mail, telefon och personliga möten.

 

Ansökan till kommun

I detta skede har vi gemensamt kommit fram till ett slutgiltigt förslag. Då framställer vi bygglovhandling och även strandskyddsansökan om en sådan krävs. Ritningarna redovisar planer, fasader, sektioner i skala 1:100 och situationsplan i skala 1:400 alternativt 1:500. 

I ansökan bifogas även en blankett som vi kan fylla i gemensamt. Ansökan till enskilt avlopp kan också krävas. Ansökan skickas därefter in till kommun - antingen digitalt med e-legitimation/mail eller via sedvanlig postgång.


Likvärdigt förfarande gäller vid anmälan Attefall - dock debiterar kommunen en lägre taxa då det enbart är en sk "anmälan" och ingen fullständig "ansökan". Samma mängd handlingar jämfört med bygglov krävs vid anmälan Attefall.

Oftast delas bygglovsansökan upp i två etapper, dels ovannämnda del samt etapp två som består av samordning med konstruktör och kontrollansvarig. Ett sk tekniskt tvärsnitt i skala 1:20 arbetas fram av konstruktören och lämnas in till kommunen inför tekniskt samråd. Kontrollansvarig lämnar även in ett förslag till kontrollplan. Det är kommunens handläggare som beslutar om samråd krävs. Likaså tas beslut om det är krav på tekniskt tvärsnitt, kontrollansvarig mm. Startbesked ges och man kan börja bygga. 

 

Förfrågningsunderlag

För att kunna få in relevanta priser från entreprenörer bör projektet beskrivas mer detaljerat än i bygglovhandlingen. Vid offertförfrågan till olika byggfirmor rekommenderar vi att man bifogar ett så kallat förfrågningsunderlag för att få en så korrekt prisbild som möjligt. Det kan exempelvis vara måttsatta handlingar i skala 1:20/1:50, arbetsbeskrivning, konstruktionsritningar vid behov etc.

 

Bygghandling

Entreprenören bygger huset utifrån arkitektens och andra konsulters handlingar. 
Arkitektens roll i detta skede består bland annat i att lösa frågor som uppstår kring bygget 

och att företräda er under byggtiden.
Vi löser problemen gemensamt som kan uppstå under hand.

Vi kan vara behjälpliga med detaljerade handlingar för byggets uppförande, uppföljning, samråd med övriga konsulter och entreprenör, möten på plats under byggnationen.

 

Slutanmälan - relationshandling

Relationshandlingen visar byggnadens slutliga utförande som det är i verkligheten när byggnadsarbetet är slutfört. När bygget är klart ska du anlita en besiktningsman för slutbesiktning. Garantitiden löper två år från det datumslutbesiktning utfördes. Under ytterligare åtta år täcker en byggfelsförsäkring kostnader för skador som kan uppstå på grund av byggfel. Vi har en konsultansvarsförsäkring för vårt arbete.

När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt bygg-/rivningslov och beslut om kontrollplan ska denne anmäla skriftligt att åtgärden är färdigställd. Slutbevis utfärdas som 
kvitto på att bygglovet och kontrollplanen har följts.

FAQ

"Ritar ni hus åt privatpersoner?"

Ja, vi tycker det är intressant att projektera såväl företagsuppdrag som projekt åt privata 

beställare. Det är givande att arbeta med olika projekt och beställare - såväl inom stora projekt som uppdrag av mer privat karaktär.

 

"Det här är första gången jag kontaktar en arkitekt och jag vet inte hur man går tillväga?"

Vi träffas gärna och berättar hur processen brukar gå till. Det är vanligt att vi kontaktas av privatpersoner som skall bygga för första gången. Det första mötet är förutsättningslöst och projektet startar inte förrän offert bekräftats. Efter vårt första möte brukar vi sätta samman en offert och en projektbeskrivning för det specifika uppdraget. Vi mailar även ett antal allmänna dokument som rör projektet i stort samt avtalet ABK 09. Vi visar även på ritningsexempel samt skickar referensprojekt på begäran. Vid förfrågan förmedlar vi även

kontaktuppgifter till några av våra tidigare beställare.

 

"Vad kostar det att anlita arkitekt?"

Flera faktorer spelar in när vi gör en uppskattning av kostnader. För att kunna vara specifika behöver vi viss information om förutsättningarna. Ju mer detaljerat desto bättre.

Vi tar fram en offert efter vårt första möte. Vi har även exempel på offerter (Attefall, nybyggnad, ombyggnad villa osv) som man kan få ta del av innan första mötet. Dessa exemplen ger en generell uppfattning om ungefärlig tidsåtgång och arbetsmoment.

Offerten består ofta av fasta timmar (ritningshantering) och löpande poster (möte, restid, skiss mm).

 

"Hur lång tid tar ditt arbete?"

En fråga som är nog så komplex - hur lång tid tar det för kommunen att svara på inledande frågor? Vad finns det för material att tillgå? Vilka idéer har man kring projektet? Finns det ett färdigt upplägg? Behöver fastigheten inventeras? Hur lång tid behöver man fundera på olika lösningar? Projekteringstiden kan även påverkas beroende av vilken tid på året som vi kontaktas - kommuner har exempelvis hög belastning under vår och vid ledigheter.

Vi åtar oss uppdragen i tur och ordning från att offert bekräftats.

"Vad kostar det att bygga?"

Det beror på projektets komplexitet. Det är viktigt i ett tidigt skede att få grepp om de olika arbetsmomenten och skeden som krävs för att bygga ett hus.

Dels debiteras man för själva ansökan. Man kan behöva anlita fler konsulter utöver arkitekt. Ofta krävs en kontrollansvarig under själva byggprocessen. Byggkostnaderna består av flera större poster: arbetskraft, material, maskinhyra, avfallsavgift. Man bör även räkna med försäkring och förutse kostnader för återställande/iordningställande tomt.

 

"Kan du mellan tummen och pekfingret uppge ungefärlig summa för byggnation/anlita arkitekt/söka bygglov?"

För att kunna svara specifikt på frågeställningen behöver vi mer detaljer kring upplägget.

Vi föreslår ett första möte där vi går igenom projektets förutsättningar i korthet. Vid detta tillfälle har vi möjlighet att diskutera era specifika önskemål och även komma med input.

Inför detta möte tar vi gärna del av de ritningar som finns att tillgå, fotografier och om möjligt ett sammanställt dokument med önskemål. För att kunna bilda oss en uppfattning om projektet behöver vi en bakgrundsbild - om vi har tillgång till fastighetsbeteckning eller gatuadress kan vi begära ut handlingar ur kommunens arkiv och därmed bli mer insatta i 

förutsättningarna.

 

"Vilken stil utgår ni ifrån när ni ritar hus?"

Olika projekt utförs i olika stil och material. Vi projekterar såväl sekelskiftesfastigheter i

tidstypiskt utförande och material som moderna lösningar i stål, betong eller tegel.

Alla projekt är unika och varje beställare är unik - projekten växer fram under skisstiden

och slutligen har vi tillsammans skapat en lösning som är specifik för platsen och personerna som skall vistas i byggnaden.

bottom of page